[us_page_title description=“1″ font_size=“1.8rem“ inline=“1″]

Ste u nás prvýkrát?
Radi Vám pomôžeme a poradíme s nákupom.
Výber vhodného tovaru pre Vás:
Najprv si vyberte produkt, ktorý si chcete zakúpiť. K výberu Vám poslúži výpis kategórií v ľavom stĺpci, prípadne ktorýkoľvek obrázok tovaru na stránke.
Ako objednať tovar?
Zvoľte si požadovaný produkt. Tlačidlom kúpiť vložíte tovar do košíka. Potom môžete pokračovať v nákupe alebo prejsť do košíka a vyplniť potrebné údaje ako je dodacia adresa, spôsob dopravy a platby.

Všetko je jednoduché a prehľadné.

Úspešné dokončenie objednávky Vám potvrdíme E-mailom. Pokiaľ si stále neviete rady, zavolajte nám na 0917 17 77 82 . Radi Vám poradíme s celým nákupom a vyberieme s Vami vhodný spôsob dopravy a platby.

Článok I.: Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti J. Vince, s.r.o. so sídlom 320 Kráľová nad Váhom, 925 91, IČO: 46 479 236, zapísanej v registri Okresného súdu Trnava,  Oddiel: Sro, vložka číslo: 28633/T ako predávajúceho (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) pri kúpe tovaru realizovanej na diaľku, t. j. prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorá ponúka možnosť objednania tovaru elektronickou formou.
Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu www.vince.sk.

Dohľad nad predajom a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom www.vince.sk, vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Článok II.: Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na www.vince.sk
 • Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v aktuálnom cenníku predávajúceho uvedené na www.vince.sk
 • Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:
  kancelária, mobil: +421 917 17 77 82
  (dostupnosť počas pracovných dní, t. j. pondelok až piatok v čase medzi 07.00 hod. – 15.30 hod.)
  E-mail: j.vince.sro@gmail.com

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

A) Identifikácia/registrácia kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko v SR, IČO, DIČ, IČ DPH kontakt (telefón a E-mailová adresa);
B) Kód objednávaného tovaru alebo jeho bližší popis umožňujúci jednoznačnú identifikáciu tovaru
pre predávajúceho;
C) Množstvo objednaného tovaru;
D) Dodacia adresa v SR (ak nebude tento údaj uvedený, predávajúci má za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho);
E) Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich ustanovení predmetného článku, považuje sa za neúplnú. Za takej situácie sa predávajúci pokúsi skontaktovať s kupujúcim a tohto vyzve k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky, respektíve k jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
F) Predávajúci je oprávnený pri objednávke v hodnote vyššej ako 50,- € (slovom päťdesiat eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.
G) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s týmito súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i aktuálnu cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Článok III.: Storno objednávky

 • Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

A) Ak nebolo možné objednávku so spôsobom zvolenej platby „na dobierku“ záväzne potvrdiť ani po vynaložení okolnostiam primeraného úsilia zo strany predávajúceho (napríklad chybne, respektíve nesprávne uvedené telefónne/mobilné číslo, respektíve E-mailová adresa, nedostupnosť kupujúceho na ním uvedenom telefónnom/mobilnom čísle a pod.)
B) Objednaný tovar sa stal pre predávajúceho nedostupný. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená prevodom na účet kupujúceho v lehote 14 kalendárnych dní plynúcich odo dňa, v ktorý sa predávajúci s kupujúcim na zrušení objednávky dohodol.

Článok IV.: Cenové podmienky

 • Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom www.vince.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.vince.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke www.vince.sk. Úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na stránke www.vince.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, to je cena, za ktorú je tovar porovnateľnej kvality, respektíve kvantity bežne nedostupný, predávajúcemu nevzniká povinnosť dodať tovar za cenu celkom zrejme chybne uvedenú, avšak kupujúcemu ponúkne možnosť objednania si tovaru a jeho dodanie za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • V prípade dobierky alebo osobného prevzatia je kúpna cena objednaného a riadne dodaného tovaru splatná najneskôr okamihom jeho prevzatia.

Článok V.: Poštovné a balné

 • Predávajúci si účtuje balné a poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote objednaného tovaru,  a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené v objednávke. O výške poštovného a balného predávajúci vopred informuje kupujúceho.
 • Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné platí kupujúci iba jedenkrát.
 • Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci opätovne len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním, a to v plnej výške.

Článok VI.: Dodacie podmienky

 • Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-14 pracovných dní od dňa, v ktorý predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho, a to na dodaciu adresu uvedenú v elektronickej objednávke.
 • Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru E-mailom.
 • Kupujúci si môže objednaný tovar vyzdvihnúť osobne v sídle predávajúceho, a to do 5 dní odo dňa zaplatenia objednávky . Tovar je tiež dodávaný na základe dohody s kupujúcim prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérom na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.
 • Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru – daňový doklad. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – protokol o zistených vadách, ku ktorým došlo počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie.
 • Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar kupujúcemu a na mieste spísať zápisnicu, ak je zásielka poškodená.

Článok VII.: Platobné podmienky

Predávajúci ponúka nasledovné možnosti platby:

 • Platba pri dodávke tovaru na dobierku :
  A) Kuriérom na adresu – pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu objednávky + dopravné náklady 9,66 € s DPH za tovar pri prevzatí od kuriéra (zásielka do hmotnosti 30 kg).
  B) Osobné vyzdvihnutie zásielky na pošte – pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu objednávky + dopravné náklady 5,88 € s DPH za tovar pri prevzatí (zásielka do hmotnosti 15 kg).
 • Pri osobnom prevzatí tovaru – platba prevodom na účet predávajúceho.

Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky bankové poplatky kupujúci. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred. V prípade odmietnutia kupujúceho zaplatiť  za objednaný tovar vopred, sa objednávka považuje za neplatnú.

Článok VIII.: Záručné podmienky a záručná doba

 • Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 6-12 mesiacov, dĺžka ktorej závisí od typu a druhu výrobku.  Záručná doba začína plynúť v deň balenia výrobku, minimálna trvanlivosť je vždy uvedená na obale výrobku. Záručná doba sa vzťahuje na neotvorený výrobok z obchodného obalu.
 • Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (daňový doklad), ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.
 • Reklamovať je možné len tovar, ktorý kupujúci zakúpil u predávajúceho a ktorého kúpnu cenu kupujúci zaplatil v plnej výške, pričom je súčasne nutné dodržať i podmienky uvedené v bode 1 tohto článku.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený a v originálnom balení, vrátane požadovaných dokladov.

Postup pri výmene tovaru:
Kupujúci  zašle predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!). Tovar zasielaný na výmenu je kupujúci tiež povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny, znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.

Vymieňaný tovar odošle kupujúci doporučene (potvrdenie o odoslaní), nie dobierkou.
Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať si poštovné a balné vo výške 9,00 €. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Pri reklamácii je potrebné postupovať nasledujúcim spôsobom:
Kontaktujte predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: j.vince.sro@gmail.com alebo telefonicky na mobilnom telefónnom čísle 0917 17 77 82. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej chyby, číslom faktúry a zašlite Reklamačný formulár na našu e-mailovú adresu j.vince.sro@gmail.com. Tovar zabaľte a pošlite na adresu : J. Vince, s.r.o., 320 Kráľová nad Váhom, 925 91. Za škody spôsobené počas prepravy alebo nedostatočnou kvalitou prepravného obalu neručíme, a takto poškodený tovar nebude prijatý. Takto poškodený tovar zašle predávajúci na náklady kupujúceho späť.

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.
Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzatvoreného v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Článok IX.: Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje nakladať so získanými osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytne osobné údaje kupujúceho tretím osobám. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi.

Článok XI.: Záverečné ustanovenia

 • J. Vince, s.r.o. je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom každú zmenu uskutoční formou zverejnenia na www.vince.sk v sekcii „obchodné podmienky“.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Akékoľvek svoje práva a nároky si môže kupujúci voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 • Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpna zmluva podlieha slovenskému právu.
 • Copyright © J. Vince, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu www.vince.sk nemáte oprávnenie kopírovať motívy či texty alebo používať iný obsah tejto internetovej stránky pre akékoľvek účely.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od dňa 31.03.2024